لیست خدمات قابل ارائه

۱- مشاوره عمومی (رایگان) و تخصصی در امر کشت و کار گیاهان دارویی

۲-همکاری در امر کشت و کار گیاهان دارویی

۳-اسانس‌گیری و عصاره‌گیری از گیاهان دارویی

۴- شناسایی ترکیبات اسانس گیاهان دارویی

۵-تهیه و ارسال پروتکل‌های بیوشیمی و استانداردهای گیاهان دارویی

۶-مشاوره در امر طرح‌های آماری کشاورزی و آنالیزهای آماری

۷- خرید و فروش گیاهان دارویی

۸- تفسیر آنالیز آب و خاک‌ مرتبط با کشاورزی